Isteni ízek szakácskönyv – pdf – letölthető

599 Ft

Kö­te­tünk­kel azok­nak kí­vá­nunk se­gít­sé­get nyúj­ta­ni, akik tisz­táb­ban sze­ret­né­nek él­ni, akik em­be­ribb, lel­kibb élet­re vágy­nak. Rohiní déví dászí, a könyv szer­zõ­je a vi­lág szá­mos or­szá­gá­ból gyûj­töt­te össze a ve­ge­tá­ri­á­nus re­cep­te­ket, ez­zel is bi­zo­nyít­va, hogy a vegetarianizmus min­den nép éle­té­ben ter­mé­sze­tes je­len­ség.

2 készleten

Leírás

Letölthető PDF formátumban

A leg­több re­cept azon­ban ért­he­tõ mó­don In­di­á­ból, a ve­ge­tá­ri­á­nus táp­lál­ko­zás õs­ha­zá­já­ból szár­ma­zik. Rohiní déví im­má­ron nyolc éve ta­nul­ má­nyoz­za az in­di­ai kony­ha­mû­vé­sze­tet, amely va­ló­ban “Is­te­ni ízeket” kí­nál: éte­le­ket, me­lye­ket Kris­ná­nak, az Is­ten­ség Leg­fel­sõbb Sze­mé­lyi­sé­gé­nek aján­la­nak fel nagy sze­re­tet­tel. Ha a fen­ti­e­ket kis­sé ne­he­zen tud­ta vol­na meg­emész­te­ni, kér­jük, pró­bál­ja ki a re­cep­te­ket, azok­kal könnyebb dol­ga lesz!

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Isteni ízek szakácskönyv – pdf – letölthető” értékelése elsőként

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük